עבודת צוות
לעיתים קורה שכל קבוצת עבודה בארגון מתמקדת בענייניה הפנימיים, ונוצר מצב בו התמונה הכוללת
נסתרת מעיני העובד. התוצאה עלולה להיות עיכוב או פגיעה בפוטנציאל העסקי של הארגון.
נושאי הסדנא:
• עקרון הסינרגיה
• תהליך בבניית צוות.
• העלאת הגורמים שמעכבים עבודת צוות.
• תקשורת אפקטיבית בצוות
• מיומנות שיתוף הפעולה.